Βελτίωση - Απομαγνητοφώνηση Ηχογραφήσεων

Βελτίωση - Απομαγνητοφώνηση Ηχογραφήσεων

Εργαστηριακή εξέταση Ηχογραφήσεων

Πολλές φορές -σε δικαστικές υποθέσεις- απαιτείται η εργαστηριακή ανάλυση επίδικων ηχογραφήσεων, όταν βεβαίως αυτές παρουσιάζουν κατάλληλη ποιοτική επάρκεια. Επί των συγκεκριμένων αυτών ηχογραφήσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες εξετάσεις, μερικές από τις οποίες αφορούν:
• Στη βελτίωση της ακουστικής καταληπτότητας του περιεχομένου των ηχογραφήσεων (ή συνομιλιών), ώστε αυτές να μπορούν να τύχουν ανακριτικής και δικαστικής ‘αξιοποίησης’.
• Στη διευκρίνιση κρίσιμων σημείων των ηχογραφήσεων όπου υπάρχει διχογνωμία για την ακρίβεια (απόδοση) των διαλαμβανομένων λέξεων ή φράσεων, κατά το αρχικό (1ο) επίπεδο ακουστικής επεξεργασίας.
• Στην εργαστηριακή απομαγνητοφώνηση όπου καταγράφονται αναλυτικά οι διαλαμβανόμενοι διάλογοι ή μέρος αυτών, ώστε -καταγεγραμμένοι πλέον σωστά- να μπορούν να αξιοποιηθούν ανακριτικά και δικαστικά.

Βελτίωση Ηχογραφήσεων

Η βελτίωση των ηχογραφήσεων διενεργείται συνήθως για να περιοριστούν τυχόν ανεπιθύμητοι ήχοι (θόρυβοι), με στόχο να αναδειχθούν -καταληπτοί- κρίσιμοι διάλογοι ή άλλοι ήχοι.Η διαδικασία βελτίωσης απαιτεί ποιοτική ψηφιοποίηση της ηχογράφησης και εφαρμογή ειδικών τεχνικών ηχητικής αποθορυβοποίησης, με τη χρήση προηγμένων εγκληματολογικών λογισμικών.

Ειδική Απομαγνητοφώνηση Συνομιλιών (για δικαστική χρήση) 

Τέτοιου τύπου απομαγνητοφώνηση απαιτείται στα πλαίσια νομικών ερωτημάτων που αφορούν στην καταγραφή όλων των διαλαμβανόμενων συνομιλιών ή την επιμέρους καταγραφή δυσνόητων συνομιλιών ή εκφράσεων ή ακόμη και λέξεων, που φέρονται να διατυπώνονται στις ηχογραφήσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές δεν διαθέτουν επαρκή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η εν λόγω απομαγνητοφώνηση διαφοροποιείται από εκείνη που πραγματοποιείται σε συνέδρια, όπου οι συνθήκες ηχογράφησης είναι -κατά βάση- ποιοτικές.