Βελτίωση - Απομαγνητοφώνηση Ηχογραφήσεων

Εργαστηριακή εξέταση Ηχογραφήσεων

Πολλές φορές -σε δικαστικές υποθέσεις- απαιτείται η εργαστηριακή ανάλυση επίδικων ηχογραφήσεων, όταν βεβαίως αυτές παρουσιάζουν κατάλληλη ποιοτική επάρκεια. Επί των συγκεκριμένων αυτών ηχογραφήσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες εξετάσεις, μερικές από τις οποίες αφορούν:
• Στη βελτίωση της ακουστικής καταληπτότητας του περιεχομένου των ηχογραφήσεων (ή συνομιλιών), ώστε αυτές να μπορούν να τύχουν ανακριτικής και δικαστικής ‘αξιοποίησης’.
• Στη διευκρίνιση κρίσιμων σημείων των ηχογραφήσεων όπου υπάρχει διχογνωμία για την ακρίβεια (απόδοση) των διαλαμβανομένων λέξεων ή φράσεων, κατά το αρχικό (1ο) επίπεδο ακουστικής επεξεργασίας.
• Στην εργαστηριακή απομαγνητοφώνηση όπου καταγράφονται αναλυτικά οι διαλαμβανόμενοι διάλογοι ή μέρος αυτών, ώστε -καταγεγραμμένοι πλέον σωστά- να μπορούν να αξιοποιηθούν ανακριτικά και δικαστικά.

Read more...

Ανάλυση Βίντεο

Ανάλυση Βίντεο

Η ανάλυση του βίντεο αφορά στο χρονικό προσδιορισμό συμβάντων, που δεν περιέχονται σε μία απλή φωτογραφία. Βάσει της ανάλυσης βίντεο είναι δυνατός ο προσδιορισμός συσχετιζόμενων ενεργειών που αφορούν στην ταυτοποίηση ατόμων, συμπεριφορών ατόμων και τυχόν άλλων εγκληματικών στοιχείων ή δεδομένων. Η επιτυχία της ανάλυσης βίντεο εξαρτάται από την ποιότητά του. Πριν την επεξεργασία του βιντεοληπτικού υλικού απαιτείται συνήθως σχετική βελτίωσή του. Η Forensic Associates με βάση την εμπειρία των στελεχών της και την άρτια εκπαίδευσή τους μπορεί να συνδράμει και να συντάξει αξιόπιστες μελέτες, γνωμοδοτήσεις ή εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης σε πειστήρια βίντεο, με την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για πλήθος σχετικών περιπτώσεων, όπως η εμφάνιση λεπτομερειών που δεν αποτυπώνονται  αρχικά, η ταυτοποίηση προσώπων, χώρων ή αντικειμένων και η βελτίωση της ποιότητας της βιντεοσκόπησης.

Read more...

Ανάλυση Φωτογραφίας

Ανάλυση φωτογραφίας

Η ανάλυσης της φωτογραφίας αναφέρεται στη μελέτη των δεδομένων και αντικειμένων που έχουν φωτογραφηθεί. Οι ειδικοί της Forensic Associates είναι σε θέση να επεξεργαστούν τις φωτογραφίες με τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους, που χρησιμοποιούνται σήμερα σ΄ όλες τις προηγμένες εγκληματολογικές υπηρεσίες ή εταιρίες της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένης και της διερεύνησης αν μια ψηφιακή φωτογραφία έχει υποστεί μοντάζ ή όχι.

 

Read more...

Εργαστηριακή Εξέταση Εγγράφων & Γραφής

Εγκληματολογική Εξέταση Εγγράφων & Γραφής

Εισαγωγή

Στις περισσότερες περιπτώσεις η εγκληματολογική εξέταση εγγράφων αφορά στη σύγκριση του επίμαχου εγγράφου σε σχέση με άλλα έγγραφα γνωστής προέλευσης. Η συνήθης εξέταση αφορά στην ταυτοποίηση γραφής ή υπογραφής καθώς και σ’ άλλα -επί των εγγράφων- θέματα, που τυχόν αφορούν σε επεμβάσεις, αλλοιώσεις ή ακόμη και θέματα ‘ηλικίας’ των εγγράφων ή αλληλουχίας των επ’ αυτών ενδείξεων.

Read more...

Εγκληματολογική Εξέταση ψηφιακών πειστηρίων

Εγκληματολογική εξέταση ψηφιακών πειστηρίων

Αναντίρρητα, η ψηφιακή πληροφορία υπάρχει σχεδόν σε κάθε δικαστική υπόθεση. Εξ' αυτού του λόγου, επιβάλλεται η εξέταση των ψηφιακών συσκευών προκειμένου να συμβάλλουν στην αποδεικτική διαδικασία είτε σε ποινικό είτε σε αστικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται όταν ελέγχεται η τυχόν χρήση ψηφιακών συσκευών (όπως Η/Υ, αυτοτελών σκληρών δίσκων ή άλλων αποθηκευτικών μέσων ή δεδομένων εσωτερικού δικτύου ή του διαδικτύου), στο πλαίσιο διερεύνησης ενός ισχυρισμού, μίας κατηγορίας ή ακόμη και ενός εγκλήματος.
Η εγκληματολογική εξέταση ψηφιακών πειστηρίων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο & πιστοποιημένο ειδικό εξεταστή (με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Πραγματογνώμονα ή του Τεχνικού Συμβούλου) και αφορά στη διαδικασία ανάκτησης ψηφιακής πληροφορίας (που μπορεί να σχετίζεται με εγκληματική ενέργεια), την ανάλυση των δεδομένων της και την καταγραφή των σχετικών ευρημάτων σε πλήρως αιτιολογημένη έκθεση, κύρια για δικαστική χρήση.
Οι ειδικοί της Forensic Associates διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις, είναι απολύτως ενημερωμένοι για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο αδιαλείπτως και είναι σε θέση να συνδράμουν σε υποθέσεις εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων, μέσα από την ταυτοποίηση της ψηφιακής 'πληροφορίας' και την εγκληματολογική της ανάλυση για κάθε νόμιμη χρήση.

Read more...